В. тільки опосередковано; 2 страница

Г. складання проекту лісових культур;

Д. догляд за насадженнями.

35. Вид рослин – це сукупність:

А. рослин;

Б. рослинних угруповань;

В. популяцій;

Д. фітоценозів.

36. Здатність рослин зберігати свої розміри відносять до критеріїв:

А. генетичні;

Б. фізіолого-біохімічні;

В. анатомо-морфологічні;

Г. екологічні;

Д. географічні.

37. Ознаки, які не притаманні видові рослин:

А. не мати своєї території розповсюдження;

Б. складатися з подібних особин;

В. не передавати свої ознаки за спадковістю;

Г. не створювати рослинні популяції.

38. Ареал виду рослин – це:

А. місця, де росте рослина;

Б. територія, яку займають особини виду;

В. місце розміщення рослинного угрупування;

Г. територія, яку займали особини виду у минулі В. тільки опосередковано; 2 страница геологічні епохи.

39. Називають космополітами:А. рослини розселені на одному континенті;

Б. рослини розселені на частині одного континенту;

В. рослини розселені на двох суміжних континентах;

Г. рослини розселені на двох і більше відокремлених континентах.

40. Розповсюджені рослини з широким ареалом:

А. на малій частині одного континенту;

Б. на великій частині одного континенту;

В. на двох суміжних континентах;

Г. на різних континентах.

41. Називають ендемічними види:

А. ті, що рідко зустрічаються;

Б. ті, що мають дуже малий ареал;

В. ті, що виникли недавно;

Г. ті, що виникли давно.

42. Ареал називається реліктовим:

А. у видів, які мають малий ареал;

Б. у видів, які виникли В. тільки опосередковано; 2 страница у попередні геологічні періоди;

В. у видів, які виникли в останню геологічну епоху;

Г. у видів, які зникли.

43. Називають реліктовими ендемами види:

А. що виникли у минулі геологічні епохи;

Б. що мають малий ареал;

В. що виникли у минулі геологічні епохи, дожили до нашого часу і є ендемами;

Г. які виникли не давно і мають ендемічний ареал.

44. Природний ареал виду рослин відрізняється від штучного:

А. природно-кліматичними умовами;

Б. тим, що вид раніше на даній території не був розповсюджений;

В. тим, що вид виник на даній території природно;

Г. тим, що вид був інтродукований на дану територію.

45. Більший ареал В. тільки опосередковано; 2 страница у рослин:

А. аборигенів;

Б. інтродуцентів;

В. ендемів;

Г. реліктових ендемів.

46. В Україні мають штучний ареал:

А. Quercus robur L;

Б. Quercus rubra L;

В. Fraxinus excelsior L;

Г. Fraxinum pensylvanica Marsh;

Д. Fagus orientalis Lipsky.

47. Внутрішньовидові форми, які відносять до ареальних:

А. сорт;

Б. форма;

В. екотип;

Г. аберація;

Д. біотип.

48. Внутрішньовидові форми, які відносять до безареальних:

А. популяція;

Б. екотип;

В. лузус;

Г. клон;

Д. гібрид.

49. Обумовлена внутрішньовидова мінливість рослин:

А. поліморфністю виду;

Б. генотипом особин;

В. фенотипом особин;

Г. зовнішнім середовищем.

50. Призводить до утворення популяцій виду:

А. різні екологічні умови ареалу виду;

Б. обособленість частини ареалу В. тільки опосередковано; 2 страница;

В. поліморфність виду.

51. Внутрішньовидові форми, які за певних умов призводять до утворення нових видів:

А. клони;

Б. популяції;

В. сорти;

Г. гібриди;

Д. лузуси.

52. Внутрішньовидові форми, які мають найбільше господарське значення:

А. популяція;

Б. гібрид;

В. сорт;

Г. форма;

Д. лузус.

53. Обумовлене виникнення аберацій:

.А. генотипом;

Б. фенотипом;

В. мутаціями;

Г. онтогенезом;

Д. філогенезом.

54. Внутрішньовидові форми, які мають найбільше значення для агролісомеліорації:

А. лузус;

Б. гібрид;

В. екотип;

Г. аберація.

55. Деревні рослини відрізняють від травянистих тим, що вони:

А. мають більшу висоту;

Б. довше живуть;

В. мають більше лігніну у клітинах;

Г. мають справжню квітку.

56. Відрізняються дерева від кущів:

А. розмірами В. тільки опосередковано; 2 страница;

Б. тривалістю життя;

В. наявністю вираженого стовбура;

Г. кроною спільною для багатьох стовбурів.

57. Відрізняються кущі від кущиків:

А. екологічною амплітудою;

Б. розмірами;

В. місцем зростання;

Г. довговічністю.

58. Поява стелюхів і подушкоподібної життєвої форми обумовлена:

А. розмірами рослин;

Б. екологічними умовами;

В. екологічною амплітудою рослин;

Г. фенотипом рослин.

59. Домінують у лісах України деревні рослини:

А. дерева третьої величини;

Б. дерева другої величини;

В. дерева першої величини;

Г. високі кущі;

Д. середні кущі;

Е. низькі кущі.

60. Відрізняється будова генеративних органів голонасінних від покритонасінних:

А. відсутністю зав’язі;

Б. наявністю тичинок;

В. утворенням плодів;

Г. наявністю пелюсток у квітці.

61. Деревні види В. тільки опосередковано; 2 страница, які мають розлогу форму крони:

А. Tilia cordata Mill;

Б. Fraxinus excelsior L;

В. Quercus robur L;

Г. Thuja occidentalis L;

Д. Carpinus betulus L.

62. Форма стовбура наближена до циліндра у видів:

А. Picea abies (L.) Karst;

Б. Abies alba Mill;

В. Betula pendula Roth;

Г. Salix alba L;

Д. Populus nigra L.

63. Листки складні парно перисті у видів:

А. Fraxinus excelsior L;

Б. Robinia pseudoacacia L;

В. Caragana arborescens Lam;

Г. Sorbus aucuparia L;

Д. Sambucus nigra L.

64. Мають глибоку кореневу систему види:

А Thuja occidentalis L;

Б. Aesculus hippocastanum L;

В. Carpinus betulus L;

Г. Quercus robur L В. тільки опосередковано; 2 страница;

Д. Picea abies (L.) Karst;

Е. Corylus avellana L.

65. Гілкування моноподіальне у видів:

А. Quercus rubra L;

Б. Corylus colurna L;

В. Abies holophylla Maxim;

Г. Pinus strobus L;

Д. Juniperus communis L.

66. Край листків двоякозубчатий у:

А. Tilia platyphyllos Scop;

Б. Ulmus laevis Pall;

В. Betula pendula Roth;

Г. Morus alba L;

Д. Salix fragilis L.

67. Листки пальчасті у:

А. Juglans regia L;

Б. Alnus gutinosa (L.) Gaertn;

В. Acer platanoides L;

Г. Garagana frutex (L.) Koch;

Д. Phelodendron amurense Rupr.

68. Ріст рослин – це:

А. сокорух;

Б. фотосинтез;

В. збільшення розмірів пагонів;

Г. поява квіток;

Д. потовщення стовбурів.

69. Розвиток В. тільки опосередковано; 2 страница рослин – це:

А утворення хлоропластів;

Б. збільшення розміру клітин;

В. достигання насіння;

Г. збільшення розмірів плодів.

70. Ритмічність ростових процесів обумовлена:

А. термоперіодами середовища;

Б. фотоперіодами середовища;

В. генотипом рослин;

Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentazqvuof.html
documentazqwbyn.html
documentazqwjiv.html
documentazqwqtd.html
documentazqwydl.html
Документ В. тільки опосередковано; 2 страница